HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
De Gendermens van de Nieuwe Tijd

 

  

De Gendermens van de Nieuwe Tijd

Door Fons Joosten en Bart Eikelenboom 


Verslag van de lezing door Martin Kamphuis voor stichting Sense op 2 november 2019 in Amersfoort

Korte inhoud: De trend van ‘gender mainstreaming’ wordt uitgelegd en toegelicht. Het is de menselijke oplossing om de strijd tussen  de geslachten proberen op te lossen door alle mogelijke verschillen zoveel mogelijk weg te poetsen. Het is echter niet Gods weg en Gods oplossing, die gaat uit van wederzijds gevende en onderdanige liefde.


Inleiding

Martin Kamphuis introduceert zichzelf als een Nederlander die al 30 jaar in Duitsland woont en werkt. Hij was vroeger Tibetaans Boeddhist en zijn vrouw was actief binnen de New Age-beweging. Met het onderwerp ‘de gendermens van de Nieuwe Tijd’ wordt het in Nederland nog vrij onbekende begrip ‘gender mainstreaming’ bedoeld. In Duitsland is het echter ongelooflijk actueel en in de Verenigde Naties en de Europese Unie is dit onderwerp al vanaf 1997 een belangrijk agendapunt. Het wordt vaak bedekt geagendeerd, waar dit onderwerp nu echt over gaat, dat wordt niet duidelijk openbaar gemaakt. Toch is het onderwerp heel actueel: sinds het vanuit de VN en de EU wordt gepropageerd, kan bijna geen land ter wereld zich eraan onttrekken.

Het onderwerp van vandaag heeft alles te maken met God als Schepper van de wereld, van het universum, van de dieren en de planten. Maar bovenal als Schepper van de mens, geschapen naar Zijn beeld, op Hem gelijkend. En Hij heeft bepaald hoe deze mens zich moet gedragen. En daar botsen tegenwoordig de meningen: mag de mens zich gedragen zoals hij zelf wil? Of zal hij in gehoorzaamheid luisteren naar datgene wat zijn Schepper van hem verlangt?

God heeft ons daarom Zijn Woord gegeven, de Bijbel. Hoe zouden we er anders achter kunnen komen wat Gods bedoeling is met een mensenleven? Door Gods openbaring in Jezus Christus weten we wat Zijn wil is, inclusief hoe man en vrouw zich tegenover Hem en tegenover elkaar te gedragen hebben en wat de verantwoordelijkheid van man en vrouw is ten opzichte van hun kinderen. Het is interessant om de ontwikkelingen, onder andere in Duitsland, te volgen en ook in geestelijk perspectief te plaatsen. 

De ‘Nieuwe Tijd’ of New Age

Het opkomen van de New Age-beweging werd door middel van de astrologie vastgelegd. Men nam waar dat het zogenaamde lentepunt in de sterrenhemel in de periode van ca. 0 tot 2000 na Christus onder het sterrenbeeld van de ‘Vissen’ viel. Dat was zogenaamd de tijd van het Christendom en van geweld. Vanaf het jaar 2000 staat het lentepunt in ‘Waterman, vanaf nu gaat het allemaal over vrede en gelijkheid (het was deze nieuwe tijd die werd bezongen in de populaire musical ‘Hair’ in 1967, die zong over ‘The Age of Aquarius’). De New Age-beweging heeft een aantal doelstellingen:

  •  De erkenning van de ‘goddelijkheid’ van de mens;
  •  De afschaffing van de idee van God als Schepper en Verlosser;
  •  De afschaffing van begrippen als ‘zonde’ en ‘oordeel’ (daarover wordt trouwens in de kerken ook  steeds minder gepreekt); 
  •  Hier op aarde wil New Age een ‘paradijselijke maatschappij’ opbouwen. Dat moet kunnen want  New Age heeft de mens ‘goddelijk’ verklaard: we zijn zelf ‘schepper’ en de samenleving moet daarom ‘maakbaar’ zijn; 
  • Toegepast binnen het gender-perspectief, wil de New Age ieder verschil tussen de geslachten volledig uitwissen.  

Deze doelstellingen komen niet overeen met de wil van God zoals Hij die in de Bijbel weergeeft. Ook met het onderwerp ‘gender’ komen we op een terrein waar een orde van God wordt doorbroken, dit keer op het terrein van de intermenselijke orde tussen man en vrouw zoals God die heeft ingesteld. De Bijbel leert voortdurend dat aan de lichamelijke zonde altijd de geestelijke zonde voorafgaat. Er is altijd eerst sprake van geestelijke hoererij, en dan volgt de lichamelijke hoererij. Ook geldt: het kwaad wordt altijd eerst bedacht, en daarna pas gedaan.
Maar waar komen die gedachten vandaan? In de voortijd van Genesis 6 hadden gevallen engelen blijkbaar de mogelijkheid een mannelijke gestalte aan te nemen. Dat is nu blijkbaar niet meer mogelijk, nu zoeken de van God afgevallen engelen  wegen en manieren om via menselijke kanalen een stem te krijgen. Ze manifesteren zich niet zelf, maar ze gebruiken mensen die ervoor openstaan om voor hen een kanaal te worden. 
Het is vaak verbazingwekkend wat voor ware uitspraken mensen over Jezus doen, maar niet tot geloof komen. Zonder het te weten spreken zij onder invloed van vreemde geesten.
 

De basis en de Nieuwe Tijd 

In Genesis 1:27 staat: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Dat is gewoon Gods wil geweest. En tot nu toe was dat voor bijna alle mensen ‘gewoon’. Maar vandaag de dag is dat niet meer zo gewoon want nu wordt er gezegd: “Ook die andere verhoudingen tussen mensen: man-man, vrouw-vrouw, of hoe we dat ook mogen invullen, ook dat is de mens naar Gods beeld en gelijkenis”. Er staat echter geschreven: “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Vandaag de dag zeggen steeds meer mensen: “Het is mij worst wat ik ben, man of vrouw”. Dat bracht de Eurovisiesongfestival-winna(a)r/-es Conchita Wurst in zijn/haar naam tot uitdrukking. En daarmee zitten we midden in ons onderwerp. We hebben hier te maken met het einde van de eenduidigheid. In intermenselijke relaties gaat het nu over ‘diversiteit’. Niet meer mannelijk en vrouwelijk, maar alle mogelijke combinaties en vormen daarvan. Dat idee ingang doen vinden en promoten, dat is wat nu veel gebeurt, op allerlei manieren. Zo bestaat er in Duitsland het ‘Schoolplan 2015’, over seksualiteit. Het gaat er daarbij om dat de diversiteit in menselijke relaties aan de jeugd wordt geleerd. Dat moet de inzet van de opvoeding tot ‘gendermens’ worden.

Wat is ‘gender mainstreaming’?
 

In het Engels kent men twee begrippen voor ‘geslacht’. Daar is allereerst het woord ‘sex’, dat gaat over het biologische geslacht: man of vrouw. Nu wordt echter in plaats van ‘sex’, het woord ‘gender’ tot ‘mainstream’ gemaakt. En ‘gender’ betekent: ‘menselijk gevoeld geslacht’. Dat gaat over hoe ik mij voel, maar onafhankelijk van wat ik biologisch ben. En het doel is dat dat de algemeen aanvaarde norm in de samenleving wordt. Daarbij wordt niet meer gekeken naar wat je biologisch bent, want, zo zegt het feminisme: “dat wordt door je opvoeding bepaald”. De Franse schrijfster Simone de Beauvoir stelde: “Men wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt”. De samenleving construeert dus de rol van het geslacht, dan kan de samenleving het geslacht ook naar eigen keuze veranderen. Het ‘traditionele’ rollenpatroon dat jongetjes graag met een autootje spelen en meisjes met een pop, ‘mag’ niet meer. Kinderen zouden zich door die rollenpatronen ‘gedwongen’ in een keurslijf geperst worden om zich man of vrouw te voelen. Nee, ouders moeten het jongetje een pop geven en de meisjes een autootje. Op die manier wordt vanaf het begin van de opvoeding het biologisch verschil onderdrukt. Dit denkpatroon vindt meer en meer grond in de Nederlandse maatschappij. Als je in Nederland bijvoorbeeld een proefschrift wilt schrijven dat in biologielessen op scholen gebruikt kan worden dan krijg je geen subsidie. Maar als je over ‘de geconstrueerde rol van het geslacht in de samenleving’ wilt schrijven, dan krijg je ondersteuning. 

Kort samengevat ontstond de politieke stroming ‘gender mainstreaming’ uit het feminisme, de 68er beweging en het communisme. Meer specifiek kunnen een aantal ontwikkelingen worden onderscheiden die tot ‘gender mainstreaming’ als maatschappelijke trend hebben geleid:

De vrouwenemancipatie/feminisme

De feministische revolutie heeft sinds 1972 als doel, de afschaffing van de verschillen tussen de geslachten. Mededelingen van de Nederlandse Spoorwegen begonnen vroeger met: ‘Dames en Heren’, nu is dat: ‘Beste reizigers’. De feministe Shulamith Firestone heeft in 1972 hier een principe uit het Marxisme/ Communisme overgenomen: “Verschillend zijn, is ongelijk en ongelijk zijn, is onrechtvaardig”. Zoals aan het eind van de socialistische revolutie de opheffing van de klassenverschillen staat, zo heeft de feministische revolutie de afschaffing van de verschillen tussen de geslachten ten doel. Man en vrouw moeten worden bevrijd van de ‘klasse’ van hun geslacht. Verschillen in bijvoorbeeld beloning voor hetzelfde werk moeten worden gelijkgetrokken, maar nu moeten alle verschillen worden weggewerkt. Zo is volgens de feministen ook het moederschap een vorm van onderdrukking van de vrouw. Feministe Simone de Beauvoir (1908-1986) riep: “Vrouwen, ontvlucht de slavernij van het moederschap”. Vrouwen zouden volgens de feministen absolute controle moeten hebben over de reproductie, volgens het motto uit de jaren ‘70: “Baas in eigen buik”. Volgens New Age zien we hier de verschuiving van het astrologisch tijdperk van ‘Vissen’ - met mannelijke overheersing - naar het tijdperk van ‘Waterman’, die een vrouwelijk-intuïtief karakter moet krijgen. Vrouwen zijn nu eenmaal intuïtief sterker dan mannen. Daarom moeten vrouwen volgens New Age recht krijgen op buitenechtelijk geslachtsverkeer. Dat hoort bij de seksuele bevrijding van het jaar 1968: vrije seks voor iedereen, meer emancipatie, meer meedraaien in het beroepsleven en zich seksueel bevrijden uit hun onderwerping aan mannen. Een gevolg van de emancipatiebeweging bij de vrouw is bijvoorbeeld het toenemen van minderwaardigheidsgevoelens. Vrouwen moesten ineens weten hoe ze een fiets moesten repareren of hoe een huis te bouwen. Ook als dit niet binnen hun talenten ligt, moeten ze het toch doen om niet langer afhankelijk te zijn van een man.  

De kwesties rond abortus 

Artikel 218 van het Duitse Wetboek van Strafrecht zegt: “Wie een zwangerschap afbreekt wordt bestraft met een hechtenis tot drie jaar”. Maar in artikel 218a staan de uitzonderingen waardoor een abortus wel straffeloos mogelijk is. In 1971 erkenden 374 bekende vrouwen in het tijdschrift ‘Stern’ dat ze abortus pleegden. Ze vochten voor het recht op abortus en daarna werd de zaak omgekeerd. De in de wet beschreven uitzonderingen werden de regel. Artikel 219a verbiedt reclame voor abortus, maar de ‘Bund von Evangelischer (Lutherse) Frauen in Deutchland’ is voorstander van het schrappen van dit wetsartikel. Het zou het zelfbeschikkingsrecht en het recht op vrije artsenkeuze beperken. In 2017 verscheen een artikel van artsen die beweerden: wij bieden abortus aan. Wat wordt met zelfbeschikking bedoeld? In het nieuwe wetboek van de Europese Unie over de rechten van de mens wordt niet meer gesproken over ‘mensen’ maar over ‘personen’. Een persoon wordt in Artikel 3 omschreven als iemand die uit vrije wil in staat is om keuzes te maken, maar een ongeboren kind is niet in staat om een vrije keuze te maken en is daarom geen ‘persoon’. De vrouw die in verwachting is, beschikt daarmee over leven en dood van haar ongeboren kind. 

De androgyne mens van de Nieuwe Tijd 

De bekende psycholoog C.G. Jung stelde dat iedereen een bepaalde maat van ‘anima’ en ‘animus’ in zich heeft. Die ‘harmonie van de tegenstellingen’ - bijvoorbeeld die van man en vrouw - wordt ook in het teken van ‘yin en yang’ getoond. Er zijn wel verschillen, maar die behoren tot de eenheid van de kring. New Age wil een paradijselijke toestand scheppen waarbij de verschillen tussen man en vrouw volledig worden uitgewist, zowel van het biologische geslacht (sekse), als van iedere seksuele oriëntatie. Dit zou uiteindelijk leiden tot volledig geslachtsneutrale wezens. In deze tijd is er dan ook een toename merkbaar van mannen die zich laten ombouwen tot vrouw en van vrouwen die liever man willen zijn. De meeste verzoeken daartoe (75%) komen van meisjes die ‘voelen’ dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Hierbij spelen de media een belangrijke rol. Het is toch al te gek dat zoveel jonge mensen zich opeens willen laten ombouwen? De verklaring hiervoor is dat zij hiertoe worden geforceerd door suggestieve berichtgeving, vaak via internet. Het gaat hier dus om het bewust omdraaien van een orde van God. Want de orde van God betekent: mannelijk en vrouwelijk.  

Gender mainstreaming op de wereldwijde politieke agenda

Afgevaardigden van belangrijke vrouwenorganisaties als WeDo en International Planned Parenthood Federation (IPPF) hebben het klaar gespeeld om in 1997 hun gender mainstream-verlangens ingang te doen vinden in de vergadering van de Verenigde Naties. Ze kregen dat voor elkaar door ‘begripsversluiering’: de meeste afgevaardigden snapten niet wat de door hen gebruikte begrippen betekenden. Vanaf dat moment werd gender mainstreaming een hoofdpunt op de agenda van de Verenigde Naties. Dat betekent dat iedere keer als de feministes iets in betrekking tot het onderwerp gender mainstreaming aan de orde wilden brengen, deze vrouwen spreektijd kregen en werden gehoord. Politici drukken sindsdien dit gender-beleid door terwijl de bevolking en verslaggevers zich er onvoldoende (kritisch) mee bezighouden.

In de Europese Unie en de Verenigde Naties 

Het gender-programma wordt sinds 1999 als politieke doelstelling strategisch uitgevoerd in de EU. Sinds 2014 onder leiding van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, bekend door zijn opvallende knuffelen van vrouwen en mannen. Veelal gaat dat als volgt in zijn werk: de EU neemt gender-besluiten, veelal verpakt in wijdlopige, warrige bewoordingen, maakt die openbaar en wacht dan enige tijd of er reacties op komen. Als er vervolgens geen groot tumult ontstaat, dan gaan de gender-voorstanders stap voor stap verder totdat er geen weg terug mogelijk is. Zo wordt het gender-programma via de politiek van de EU en de VN sluipend ingevoerd, gebaseerd op de strategie om het volk over dat programma en de uitvoering ervan in onwetendheid te houden. Enkele voorbeelden van beleidsvoorstellingen van het VN-establishment:

o     Afname van de wereldbevolking;

o     Meer seksueel genot;

o     Afschaffing van de verschillen tussen man en vrouw;

o     Afschaffing van ‘voltijdmoeders’. 

De Duitse schrijfster Gabriele Kuby verwoordde het als volgt in haar boek ‘Op weg naar de nieuwe gendermens’: “Het gaat om door de staat georganiseerde seksuele verleiding van kinderen en jeugdigen. De huidige seksuele revolutie wordt geleid vanuit de Verenigde Naties en de Europese Unie. Verborgen voor de publieke opinie is er een programma opgezet door politieke instituties en onderwijsinstellingen. Hieruit is langzamerhand een enorm maatschappelijk omvormingsprogramma ontworpen waarmee alle uitgangspunten van een vrije samenleving vernietigd worden en die intussen totalitaire trekken aanneemt.”

Verspreiding van het gender-denken in scholen

Twee vrouwen stonden aan de basis van New Age: het occulte medium en stichtster van de Theosofische Beweging, Madame Blavatsky (1831-1891) en Marilyn Ferguson, bekend van haar boek ‘The Aquarian Conspiracy’ uit 1980. Zij riepen al dat je met dit nieuwe denken bij de kinderen moet beginnen, want ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Vanaf 2011 wordt in Duitsland lesmateriaal uitgedeeld op scholen en op de kinderopvang, bestemd voor kinderen van 4 tot 10 jaar. In die dozen zitten naast filmmateriaal en boeken ook houten penissen waar de kinderen mee kunnen oefenen om een condoom overheen te trekken. De kinderen van 9 jaar moeten daarmee een ‘Kondomführerschein’ (‘condoomrijbewijs’) halen. Ook zaten er plastic vagina’s bij. Allemaal middelen om de jeugd te leiden op de weg naar de nieuwe gendermens en seksuele gelijkheid. Want door vroegtijdige experimenten met seksualiteit zouden zij in staat zijn vrij te kiezen voor mannelijk, vrouwelijk of voor een ander geslacht.

De Bijbel zegt in Hooglied 8:4: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, vóórdat het haar behaagt?” In scholen wordt juist het tegenovergestelde gedaan. Er wordt over seksualiteit gesproken terwijl de kinderen er nog lang niet aan toe zijn. Ook is er een ‘heterovragenlijst’ opgesteld voor kinderen op middelbare scholen. De bedoeling hiervan is om kinderen vanaf 13 jaar hierover in groepen te laten discussiëren. Om een indruk te krijgen van deze methode bekijken we enkele van die vragen: 

·        Waar komt het vandaan dat je denkt dat je hetero bent?

·        Wanneer en waarom ben je uit de kast gekomen met de ontdekking dat je hetero bent?

·      Is het mogelijk dat jouw hetero-zijn alleen maar een fase in je leven is, en dat je deze fase  kunt   overwinnen?

·      Is het mogelijk dat hetero-zijn een gevolg is van een neurotische angst voor mensen van je eigen  geslacht?

·        Weten je ouders dat je hetero bent? Hoe hebben ze daarop gereageerd?

·        Hoe kan de mensheid overleven als we allemaal hetero zijn?

·     Er zijn tegenwoordig manieren om van geslacht te veranderen, heb je zelf al eens overwogen om  een shock therapy te doen?

We kunnen door al deze dingen begrijpen hoe het komt dat jonge meisjes op de gedachte komen: “het zou best kunnen zijn dat ik eigenlijk een jongetje ben”, of als jongens zich als meisje gaan voelen. Dat ga je krijgen als jonge mensen over dit soort vragen moeten discussiëren in de klas. Je gaat op die manier die vreemde gedachten voeden. Het verklaart waarom zoveel jonge mensen hun geslacht willen laten veranderen. En als dit gender-denken voor deze kinderen nu al als ‘normaal’ wordt gepresenteerd dan zal een volgende generatie niet meer beter weten. Deze ontwikkeling kan ook een gevolg zijn van de strijd van demonen, want het gaat om het op de kop zetten van de orde van God. Dat begint - nota bene in scholen - met het ‘ombouwen’ van het gezonde denken. 

Gender-gedachtengoed over de opvoeding

Als het programma van gender mainstreaming moet worden doorgezet, moet de staat de opvoeding overnemen. Daarom moet het verblijf van kinderen in crèches en kinderdagverblijven verplicht worden. Als men het ernstig meent met de gelijkheid van kansen voor iedereen dan kan er geen keuzevrijheid voor ouders meer zijn.Er zijn in Duitsland al ouders die zeggen: als deze zaken op deze manier aan de orde komen dan haal ik mijn kinderen van die school. Meerdere ouders werden daarom ondertussen tot celstraf veroordeeld. 

Afschaffing van de rol van de vader en het gezin 

In het ‘12e Kinder- und Jugendbericht’ van het Bundesministerium für Familien wordt het vaderschap gezien als besmet met mannelijk geweld en voorgesteld als schadelijk voor de kinderen. De man in de vader mag geen rol meer spelen. Dan pas mogen mannen ook kinderen opvoeden. Dat betekent ook de afschaffing van het gezin: vanuit het gender-perspectief moeten huwelijk en gezin worden afgeschaft of anders worden uitgelegd. Mevrouw Ursula von der Leyen was onder andere minister van Gezinszaken in Duitsland. Zij heeft de gender mainstream-ontwikkeling in Duitsland sterk bevorderd, ondanks het feit dat ze zelf een groot gezin heeft waarvan de kinderen inmiddels volwassen zijn. Hoe kan zij dit dan propageren? Zij is nu voorzitter van de Europese Commissie. (Haar opvolgster bij Gezinszaken was minder begeistert van haar gender-ideeën en heeft een aantal maatregelen van von der Leyen teruggedraaid.)  

Verspreiding van het gender-denken in de kerken

De Raad van de Lutherse Kerk heeft een brochure uitgegeven over het bestaan van geslachtelijke diversiteit. Daarin wordt gesteld dat: “God Zijn schepping niet heeft beperkt, maar in veel verschillende en bonte vormen heeft geschapen”. Met andere woorden: de Lutherse Kerk, die bekend staat als heel liberaal, staat achter dit gender-programma. Maar als je Bijbelse woorden gaat voorzien van een andere inhoud, dan zet je alles op z’n kop.

Dit is de nieuwe visie van de Rat der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD): “Met betrekking tot de diepgaande sociale en culturele veranderingen wordt de kerk uitgedaagd om het gezin opnieuw te overdenken en de nieuwe diversiteit van particuliere levensvormen zonder vooringenomenheid te erkennen en te ondersteunen. ... Tegenwoordig weten wij: een begrijpen van het burgerlijk huwelijk als ‘goddelijke instelling’ en de hiërarchie van de geslachten als scheppingsorde, komt niet overeen met de breedte van Bijbelse tradities, noch met het bevrijdend handelen van Jezus, zoals de Evangeliën dat aantonen.”

Vervolgens werd op Kirchentag 2017 voor het eerst een lesbisch paar getrouwd. Het homohuwelijk en het leven als travestiet worden ook erkend. De Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland is tot nu toe minder meegaand, daar handhaaft men nog altijd een hogere moraal.  

Waarom is er een gevecht tussen de geslachten? 

In het begin was de vrouw (Eva) aan de man (Adam) gegeven om hem tot hulp te zijn. Zij was vanaf het begin op hem gericht. En zij weet vanuit haar vrouwelijke natuur veel beter om te gaan met relationele vraagstukken. Het is dan ook logisch dat zij op dat punt de leiding neemt, hoe zij hem kan helpen om in de relatie te staan. Echter, toen Adam en Eva aten van de verboden vrucht werden door God straffen uitgesproken: De vrouw zou zware en pijnlijke bevallingen moeten doorstaan en haar begeerte zou uitgaan naar de man, maar hij zal over haar heersen (Genesis 3:16). Er staat echter niet: de man moet over haar heersen: het is geen gebod van God voor de man. Het gebeurt echter op alle mogelijke manieren: de man kan met zijn grotere spierkracht optreden als macho of hij trekt zich juist terug. Dit is zijn manier van ‘heersen’, maar zij wil dat niet. Dit is het gevecht van de geslachten die na de zondeval is ontstaan. Maar zo was het niet in het begin en zo is het ook niet zoals God het wil.  

De wereldse oplossing en Gods oplossing van de gender-filosofie

Net zoals bij de toren van Babel, gaan wij, mensen, weer eigen oplossingen voor dit probleem zoeken. Als we nu relaties gaan ontwikkelen van mannen met mannen en van vrouwen met vrouwen, dan hebben we die man-versus-vrouw-problemen toch ook niet meer? Dan wordt de hele samenleving veel zachter, veel harmonischer. Dit is de ‘simpele’ gedachte achter de gender-filosofie. In Noorwegen heeft de komiek Harald Elia een film gemaakt, waarin deze gender-‘oplossing’ helemaal in het belachelijke wordt getrokken. (De Noorse regering heeft daarop haar subsidies aan het gender-onderzoek teruggetrokken.)  

Gods oplossing is heel anders. De Bijbel leert ons: “De koningen der aarde scharen zich in slagorde, en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en Zijn Gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen! Maar Die in de hemelen zetelt lacht; de Heer spot met hen” (Ps.2:2-4). 

Die ‘banden’ gaan ook over de orde die God voor Zijn schepping heeft ingesteld. Daaronder valt ook de orde van de relatie tussen man en vrouw. Die banden willen de feministen en gender-leiders van zich afwerpen, die orde willen ze niet meer. En de reactie van God? Hij lacht erover. Hij weet wat de leiders in de VN en de EU ondernemen tegen Zijn orde en Hij lacht.
God schiep de mens, naar Zijn beeld, op Hem gelijkend, schiep Hij hen. Man en vrouw schiep Hij hen. Maar we vinden op dit punt ook moeilijke teksten: “Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig” (Ef.5:22). Het is best moeilijk voor vrouwen om daarmee in te stemmen. Dat geeft ‘strijd tussen de geslachten’. En de verschillen tussen man en vrouw kun je niet zomaar wegspoelen. Daarom zegt Paulus: “Wees elkaar onderdanig, in de vreze des Heren” [uit ontzag voor God] (Ef.5:21). Daar leren we dat de Geest van Christus komt om in ons iets te doen waardoor we niet door de strijd tussen de geslachten meegesleurd zullen worden. Integendeel: we kunnen dan weer terug keren in de relatie zoals die oorspronkelijk, voor de zondeval, door God is bedoeld. En zoals de Gemeente onderdanig (dienstbaar) is aan Christus, zo ook de vrouw in haar relatie tot haar man, in alles. Wij eren onze Heer door Zijn voorbeeld te volgen.

Tegen de mannen zegt Paulus: “Heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus Zijn Gemeente heeft liefgehad, en Zich voor haar heeft overgegeven” (Ef.5:25). Wat hier staat, is voor mannen net zo moeilijk. Ze zijn liever bezig met hun werk, computers en hobby’s. Maar hij moet proberen te begrijpen wat zijn vrouw denkt en dat is heel moeilijk want vrouwen denken nu eenmaal anders. Paulus moedigt de mannen hier aan om hun vrouw lief te hebben in een overgave die, natuurlijk gezien, niet in de man zit. Net zoals het tegen de natuur van de vrouw is om onderdanig te zijn.

Paulus zegt hier dus iets wat tegennatuurlijk is. Echter, als je dat toch gaat nastreven, dan zul je iets bijzonders ervaren, dan wordt er een diep geheimenis ontsluierd: “Dan zal de man zijn ouders verlaten en met zijn vrouw leven. En zij zullen één vlees zijn. Dit geheimenis is groot” (Ef.5:31-32).

Bij Paulus is er geen oproep tot gelijkheid tussen de geslachten. Hij legt de nadruk op de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ‘in Christus’. Door het voorbeeld van Jezus ten opzichte van Zijn gemeente kunnen wij vrijwillig proberen elkaar wederzijds dienstbaar te zijn. Dat gaat echter in tegen onze natuurlijke gevoelens. Als we dat dan toch doen dan rust daar een enorme zegen op. Dát is het Bijbelse programma! Dán krijg je harmonie binnen het gezin! Dát is Gods oplossing voor de strijd tussen de geslachten!  

Conclusie

Mag dit geluid nog wel klinken in onze tijd? Dit is toch oud en ouderwets, het werd 2000 jaar geleden geschreven, dat gold voor die tijd, daar kun je in deze moderne maatschappij toch niet meer mee aankomen?
Het is waar, zodra je zoiets zegt, krijg je meteen bakken kritiek over je heen. Aan de ene kant begrijpelijk, omdat we nu meer geëmancipeerd zijn. Vrouwen moeten zich ook kunnen ontwikkelen en net zoveel kansen krijgen als mannen. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Hij zegt niet dat vrouwen minder zijn dan mannen. Hier wordt gezegd dat vrouwen net zoals mannen gehoor moeten geven aan Gods gegeven orde.
 

  • Het wereldse programma is gender mainstream: door de verschillen tussen de geslachten gelijk te maken zou men tot een absolute harmonie kunnen komen. Daarbij past geen onderdanigheid.
  • Het Bijbelse programma behelst wederzijdse onderdanigheid. Dat gaat in tegen al onze natuurlijke gevoelens. Maar dat is de weg die God wijst en begaanbaar is als we ‘in Christus’ zijn. Als we voor Zijn weg kiezen, dan zal Hij ons zeker helpen.  


Het is nu aan ieder van ons om te kiezen.


 

 

 


De Gendermens van de Nieuwe Tijd
Naar Tibet en weer terug
new age en verder
Bewustzijn (Otto de Bruijne)
C.G. Jung
Demian (H. Hesse)
Wat is REIKI
Course in Miracles
Neale Donald Walsh
The Secret
Lichtwerkers
Het jaar 2012
Gaia aan de basis van Duurzaamheid
De echte duurzaamheid
ZEN als volkse religie
Christen en Mindfulness
Mindfulness, verlangens en valkuilen
Mindfulness en christelijke vrijheid
Mindfulness is boeddhisme
Verzamelpagina Mindfulness