HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Hybriden en Transhumanen


De Hybridisering van de mens en het Transhumanisme

Trends en ontwikkelingen op het gebied van het Transhumanisme


Samenvatting van een lezing door ds. P.W. de Nooy voor stichting Sense op 4 maart 2017


Inleiding

Deze lezing is bedoeld om trends en ontwikkelingen op het ruime gebied van het Transhumanisme weer te geven. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen, is het geen wetenschappelijke verhandeling geworden.  Doel van de lezing is vooral het toetsen van ontwikkelingen en trends aan Gods Woord. Daardoor kunnen we ons als gelovigen in Christus beter wapenen tegen al deze ontwikkelingen. We kunnen de trends niet tegenhouden, maar we kunnen ze wel herkennen, onderkennen en besluiten om er wel of niet aan mee te doen. De Bijbel – en met name het boek Openbaring – geeft genoeg aanwijzingen om de trends die aan bod komen te voorspellen en verklaren en laat ons het einde van de antichrist en de wederkomst van de Here Jezus Christus zien!

1. Aanleiding

Aanleiding voor deze studie over ‘hybriden’ en ‘transhumanen’  waren de profetieën van Jezus Christus over het einde der tijden en de tekenen daarvan. Zo vergeleek de Here Jezus de situatie in het einde der tijden met de tijd van Noach (voor de zondvloed) en Sodom en Gomorra (na de zondvloed):

En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: “Zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt” (Lukas 17:26-30).  

En:

“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn… Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt” (Mattheüs 24:36-39, 42).

Deze lezing is een onderdeel van dit waken en waakzaam zijn aan de hand van Gods Woord. Als we de huidige toestand van de wereld bezien, lijkt deze op die van Sodom en van voor de zondvloed, te weten een verregaand hedonisme en een grote vrijheid voor zondige relaties, die we ook in onze huidige seculiere cultuur in ruime mate en intensiteit aantreffen.


2. De tijden voor de zondvloed


De tijden van voor de zondvloed worden in Genesis 6 beschreven, waar engelen uit de hemel naar de aarde neerdaalden en zich vermenigvuldigden met vrouwen. Ook het (apocriefe) boek Henoch beschrijft dat er toen engelen tegen Gods wil naar de aarde gingen en daar de mensheid nuttige, maar ook verkeerde zaken leerden en dat zij de dierenwereld corrumpeerden. (Als de gevallen engelen tegen Gods wil naar de aarde afdaalden, kunnen we concluderen dat het ongehoorzame engelen waren die Gods gezag niet meer erkenden en dan daarmee automatisch onder het gezag van de satan kwamen.)

De engelen en hun nazaten (de reuzen) hebben de dierenwereld genetisch verknoeid, blijkt uit de niet-Bijbelse boeken Henoch en Jasher (die echter wel door Bijbelschrijvers worden aangehaald). Deze engelen zagen vanuit de hemelse dimensies de mooie aardse vrouwen en wilden hen bezitten. Ze gingen naar de aarde en kwamen op de  berg Hermon in Noord-Israël. Hun aantal was 200 (bron: Henoch) en zij vermenigvuldigden zich met de vrouwen en daaruit werden kinderen geboren die uitgroeiden tot reuzen (in het Hebreeuws ook wel ‘Annunaki’ en ‘Nephilim’ genoemd).

Als je volgens Henoch een nephilim doodt, dan wordt de geest daarvan een zwervende geest die we ‘demon’ noemen. Demonen zijn niet hetzelfde als gevallen engelen. Gevallen engelen hebben al een lichaam, demonen niet, die willen een lichaam ‘bezetten’ om er in te leven.

De nephilim (reuzen, engelen) en hun nazaten hadden 40% meer hersencapaciteit dan de normale mens. Deze reuzen oefenden een dictatuur uit over de mensheid van toen, ze waren niet alleen groot van gestalte maar bezaten ook eigenschappen van hun vaders - de engelen uit de hemel. Dat gaf hen een enorme macht over de mensen. Vermoedelijk was de dictator Nimrod één van de ‘machtigen’ uit die tijden (Genesis 10:8-9).

Er waren dus vele reuzen op de aarde, niet alleen in het Midden-Oosten, maar overal op de wereld. Deze gevallen engelen en hun nazaten in de vorm van reuzen oefenden een enorme invloed uit op de toenmalige mensheid. Deze negatieve invloed is ook uiteengezet in de apocriefe boeken Henoch en Jasher: de gevallen engelen beperkten zich niet tot het omgaan met vrouwen, maar leerden de mensheid ook vele duistere magische praktijken, zoals bewerken van metaal voor oorlogswerktuigen, bloedoffers, abortus en de transgenetica. Deze - voor een deel verboden – kennis die de gevallen engelen en reuzen leerden aan de mensheid is kennelijk overgeleverd door talloze geslachten tot nu toe in de vorm van occulte en paranormale zaken, onder andere: tovenarij/magie, bewerken van wortels, kennis van kruiden, kennis van de metalen van de aarde, de astrologie, et cetera. Uit de tekst van Henoch blijkt dat veel van wat de gevallen engelen aan de mensen leerden, geheimen waren die in de hemel thuishoorden. Verder vermengden ze de genetische orde van mens en dier waardoor alle vlees op aarde gecorrumpeerd is geworden. Zo ontstonden chimaera's, wezens die deels mens deels dier waren. Voorbeelden hiervan zijn:


·          Medusa: met slangen uit haar hoofd;

·       Centauers: mannen met bovenlichaam als man en onderlichaam van een paard (agressief en vol lust);

·          Minotauers (wreed, mensenoffers);

·          Pegasus;

·          Zeemeerminnen;

·          Sfinxen: met een mens-leeuw lichaam;

·     Satyrs: mannen met een geitenlichaam, agressief, vol lust, leefden op eenzame plaatsen;

·          Sauriërs: groot, wreed, bloeddorstig.
 

    Er zijn archeologische restanten van deze mens-dier chimaera’s gevonden in Egypte, Griekenland en Amerika. Deze wezens werden door de mensheid als goden vereerd aangezien ze over enorme (hemelse)  capaciteiten beschikten. Die negatieve invloed bedierf de mensheid van voor de zondvloed zodanig dat de Here God moest opmerken:

“T  Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was..” (Genesis 6:5).  

God had alleen de mens kunnen vernietigen, maar Hij vernietigde ook de dieren, we kunnen er dus vanuit gaan dat er ook bij de dieren iets geheel verkeerd was gegaan. In het boek Jubileën lezen we over een totale (satanische) chaos op aarde, zowel bij de mensheid als in de dierenwereld. Deze chaos werd gekenmerkt door wetteloosheid en een totaal bedorven en kwaadaardig denken en voelen van de mensheid. Eeuwen later heeft God in het boek Leviticus (19:19) de opdracht gegeven om geen ongelijksoortige dieren met elkaar te kruisen of te vermengen.


3. Mythologische (?) voorstellingenHet is opvallend hoe oude culturen op ditzelfde verschijnsel lijken te duiden. In de Griekse mythologie vermenigvuldigden (Griekse) goden (gevallen engelen) zich met aardse vrouwen. In deze mythologische verhalen kunnen we lezen hoe goden afdaalden uit hun woonplaatsen zoals de berg Olympus om zich te vermenigvuldigen met aardse vrouwen. Het bevestigt dus in wezen de komst van gevallen engelen die voor de toenmalige mensheid de status van goden en godinnen hadden.

Ook resten van de Egyptische beschaving lijken dit fenomeen te duiden. Zo beelden vele hiëroglyfen allerlei dier-mens wezens uit, waarvan de sfinx één van de bekendste is. Maar ook zijn er afbeeldingen van Anubis, een mensenlichaam met de kop van een jakhals en de afbeelding van de afgod Osiris. Ook is in een tombe in Egypte een tombe ontdekt met beenderen van een mens-stier combinatie.

Uit de hindoeïstische literatuur kennen we de avatar, een afgedaalde godheid in een mensenlichaam of mens-dier lichaam of in alleen een dierenlichaam. In het Sanskriet betekent avatāra letterlijk ‘de neerdalende’. In het hindoeïsme is het een incarnatie, verschijning of manifestatie van een bepaalde godheid in de gedaante van een mens of een dier. De manifestatie komt in de hindoeïstische mythologie op aarde als de gerechtigheid (dharma) bedreigd wordt en het kwaad de overhand dreigt te krijgen. Een avatar herstelt de gewenste kosmische orde, waardoor mensen weer in staat zullen zijn tot juist handelen. We kennen het wezen uit de film ‘Avatar’, maar de term wordt ook gebruikt in kringen van het transhumanisme.

We kunnen de conclusie trekken dat dit allen (mythologische) voorstellingen zijn van reëel gebeurde manifestaties van voor de zondvloed, toen engelen naar beneden kwamen en verschillende gestalten aannamen. Deze engelen waren zo machtig en imposant dat de toenmalige volkeren op aarde hen hielden voor goden uit de hemel.


4. Manipulatie van genetisch materiaal, toen en nu. 


Vanuit onze beperkte kennis van de tijd van voor de zondvloed zouden we kunnen concluderen dat de satan en de ongehoorzame engelen vanuit hun hemelse vermogens in staat waren om genetisch materiaal te veranderen en de schepping te verknoeien en corrumperen in hybride en bloeddorstige wezens.

Dat engelen in staat zijn om zichzelf te transformeren in menselijke gestalten lezen we in de Bijbel onder andere bij het bezoek van twee engelen aan Abraham (Genesis 18). Nog een hemels wonder is het feit dat engelen in staat zijn om zich onzichtbaar te verplaatsen en in fracties van seconden van de ene locatie naar de andere of dat engelen in staat zijn om ineens te verdwijnen. Dat verplaatsen van de ene locatie naar de andere en het ineens in een kamer verschijnen heeft Jezus ook gedaan na zijn opstanding toen is Hij verschenen aan velen van Zijn discipelen in Zijn Opstandinglichaam.  

We kunnen daar nog aan toevoegen dat engelen ook in staat zijn om voorwerpen van groot gewicht zonder meer te verplaatsen. Dan denken we bijvoorbeeld ook aan de steen die van de grafruimte van Jezus weg was gerold. Aan de hand daarvan zouden we kunnen stellen dat een engel het vermogen tot levitatie heeft, een hemels vermogen. Dit vermogen tot levitatie - het verplaatsen van zeer grote en zware voorwerpen zonder enige moeite - is een vermogen die de engelen die vanuit de hemel naar de aarde kwamen, ook zullen hebben bezeten. Aan de hand daarvan kunnen we misschien verklaren waarom de oude volkeren in staat waren zeer grote steenblokken te verplaatsen en te bewerken (piramides, etc.). 

Niet alleen in de voortijd werd gepoogd veranderingen in het DNA van levende wezens te veranderen, ook in onze huidige tijden past men wetenschappelijke theorieën toe om het DNA te manipuleren. Daarmee komt de situatie van zo’n 5000 jaar geleden weer terug in onze tijden. In onze tijd wordt ook geëxperimenteerd met het combineren van het DNA van dieren, zoals een bok met een schaap, een tijger met een leeuw, een ezel met een zebra, enzovoort. Ook heeft men vanaf eind vorige eeuw experimenten gedaan met het kweken van menselijke organen in een varken om dat op een gegeven moment te transplanteren in een mens. Dit wordt ‘xenotransplantatie’ genoemd.

Ook maakt stamcelonderzoek het mogelijk om cellen op te kweken tot specifieke organen, bruikbaar voor transplantatie in een mens. Als we deze trend zouden doortrekken, dan zou het ook mogelijk zijn om menselijke stamcellen te mengen met dierlijke cellen. Dan verwijdert men de kern uit een dierlijke cel, die vervolgens wordt vervangen door menselijk DNA. Het gevolg is dan eigenlijk ook een chimaera (mens-dier combinatie)! Op deze manier zou men specifieke diereigenschappen kunnen mengen met een menselijke cel. Dan zou men bijvoorbeeld een mens met de scherpe blik van adelaarsogen kunnen creëren. Dit noemen we wel ‘hybriden’, oftewel samenvoegingen van ongelijksoortige grootheden tot een nieuwe vorm (vgl. ‘hybride auto’s’). In veel landen is nu wetgeving tot stand gekomen die het ongelimiteerd experimenteren met stamcellen en chimaera’s aan banden probeert te leggen (te vergelijken met Gods wetten in Leviticus).

5. Het transhumanisme en kunstmatige intelligentieIn de VS, Engeland en in mindere mate in Europa en Japan is een beweging gaande die we het best kunnen samenvatten onder de noemer ‘transhumanisme’. Dit is de wens om met behulp van de wetenschap de mensheid te verbeteren en extra capaciteiten te geven door middel van technologie, elektronica, biologie en biomechanica. Men lijkt verder te willen gaan met het verbeteren van de mens dan de door God geschapen mogelijkheden en capaciteiten. Zover, dat men meer van een wezen dan van een mens gesproken kan worden, met mogelijkheden en kundigheden die voorbij de normale menselijke geschapen kenmerken gaan. En al die kundigheden en capaciteiten zijn kunstmatig van origine, waarbij gedacht kan worden aan verbeterd intellect, bijzonder bewustzijn, grotere kracht en duurzaamheid tot zelfs eeuwig leven.

Het doel van het transhumanisme is de mens technisch en fysiek tot een soort ideale ‘supermens’ te maken met een zo hoog mogelijke leeftijd, tot en met het eeuwig doorgaan van het leven. Een voorbeeld hiervan is de cyborg (cybernetic organism, ook wel android, humanoid, artificial human of bionische mens genoemd), een mens waar elektronische apparaten zijn ingebouwd en samen een eenheid vormen. In films en series zien we dit soort trends al uitgebeeld, zoals in ‘De man van 6 miljoen’, ‘Robocop’ en ‘The terminator’.

Achter het transhumanisme zit de humanistische denkwijze van het creëren van een nieuw ras van mensen om daarmee een einde maken aan honger, armoede, ziektes en handicaps en uiteindelijk hun streven naar onsterfelijkheid. Achterliggend kernidee is dat de bestemming van de mensheid nu geheel aan onszelf is, dankzij de vooruitgang van techniek en wetenschap. Hiermee ontkent men de schepping en almacht van God. Nu wil men de evolutie van de mens zelf aanpakken en versnellen tot een revolutie van de mensheid, op naar onsterfelijkheid. De voorstanders van het transhumanisme stellen in hun ongeloof dat God misschien dan wel de mens geschapen heeft maar dat Hij dat onvolkomen en met fouten heeft gedaan en het transhumanisme nu de kans heeft om de schepping van God te verbeteren.

Naast spieren en organen, is er ook de doelstelling om de capaciteit van het brein van de mens enorm te verbeteren met behulp van computertechnologie en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence – AI): om het menselijk denken te digitaliseren gaat men de denkprocessen van een mens kopiëren in een computer of robot en van daaruit probeert men het denken van de mens in programma’s te verwerken. Zodat uiteindelijk de computer of robot als een mens gaat denken en handelen. Dan kan een robot bijvoorbeeld een menselijke stem verstaan en omzetten in digitale gegevens. En processen ontwerpen zodat de robot het menselijke redeneren overneemt en de bedoelingen van de menselijke taal leert weer te geven en er eventueel naar te handelen.

Hoewel de resultaten tot nu toe vrij mager zijn (computers missen nog de souplesse van het menselijk denken), rijzen er wel diverse ethische vragen op als deze trend zich doorzet, zoals: ‘Hoeveel van de nieuwe technologie willen we koppelen aan ons leven?’, ‘Hoe ver zal de integratie van technologie in ons leven gaan?’, ‘Met hoeveel brain implants ben je nog mens en wanneer houdt dat op?’ en ‘Moet de ontwikkeling van AI voortgaan tot het moment dat het systeem een eigen vrije wil heeft?’

6. Eugenetica

Een ander zeer geladen begrip is de ‘eugenetica’, te omschrijven als ‘het maken van goede genen’, met onder andere de bedoeling het elimineren van ziektes en het creëren van een bepaald type mens. Negatieve voorbeelden van eugenetica  hebben we in de Tweede Wereldoorlog gezien. Men wilde toen het blanke, Arische ras zuiver houden en vermenigvuldigen. Dit eugenetisch denken, in de ruime zin van het woord, vinden we nu terug in het transhumanisme, in population control, planned parenthood en sociaal darwinisme. Met behulp van gentherapie kan men de genen van een mens veranderen door het injecteren van bewerkte genen zodat ziektes en aandoeningen verdwijnen, maar ook dat men ergens beter resistent tegen is. De eugenetica wil met het veranderen van genetische codes niet alleen de mensensoort verbeteren en ziektevrij maken, maar probeert ook het leven van de mens te verlengen. Echter, de eugenetica is nog in een pril stadium, waarbij nog veel onderzocht moet worden. Zonder risico’s is het niet, zoals wanneer men onwetend een verkeerde mutatie aanbrengt in de genen waar toekomstige generaties problemen door zullen ondervinden. Ook kan het gebeuren dat wanneer men vaccins ontwerpt, men onbedoeld een onbekende ziekte creëert. Zo rapporteerden onderzoekers regelmatig dat ze op onbekende en onbedoelde mutaties stuitten.

7. De ontwikkelingen in
Bijbels perspectief 

Natuurlijk zijn er veel Bijbels-ethische vragen te stellen bij de genoemde ontwikkelingen. Een aantal hebben we er al genoemd, maar we willen de genoemde (technologische) ontwikkelingen niet zozeer alleen ethisch, maar juist in Bijbels perspectief bezien.

Heel praktisch bekeken, lijkt er geen bezwaar te kleven als we als Christenen  meedoen door een hand- of beenprothese aan te brengen wanneer dat nodig mocht zijn. Maar wat als deze prothese aangestuurd wordt door een chip in onze hersenen? Dan moeten we al voorzichtiger zijn, die kan immers misbruikt of gesaboteerd kan worden. Ook lijken er grenzen voor christenen te zijn aan het  wijzigen of aanvullen van genen van embryo’s. God heeft ieder van ons geschapen zoals we nu zijn, met alle negatieve en positieve kanten, die ook door de verwording en de vloek op de wereld kunnen zijn ontstaan. We leven nu eenmaal in een door zonde doortrokken wereld.

Wat de wereld niet ziet is dat de trend van transhumanisme en hybridisering heel goed door de geest van de antichrist aangezwengeld kan zijn, die nu al werkzaam is:

“iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld”
(1 Joh. 4:3).


De antichrist heeft een mensheid nodig die absoluut gehoorzaam is, wat  bewerkstelligd zou kunnen worden door de mens te ontmenselijken door bijvoorbeeld een device (elektronisch apparaat of chip) aan hem te koppelen, waardoor opdrachten/verering van de antichrist slaafs uitgevoerd worden.

We zien in Openbaring 13  dat er een zware nadruk ligt op het vormen van een eenheid van de mensheid onder de leiding van de Antichrist. God had juist bewust een spraakverwarring gecreëerd na de torenbouw van Babel:

“En de HERE zei: Zie, het is een volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn” (Gen. 11:6).

De zonde en de eenheid maakte de mens te trots en te sterk in Gods ogen, maar nu probeert de antichrist in onze tijden de eenheid van alle mensen weer te realiseren (bijvoorbeeld door de mens weer een wereldtaal te laten spreken, zoals het Engels).

Een eenheid bereik je alleen dan wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan, bijvoorbeeld door het aanbrengen van het teken van zijn naam in/op het lichaam, de Bijbel noemt een teken (chip?) in/op het voorhoofd en/of de hand. Een dergelijk ‘merkteken van het beest’ zou kunnen voorzien in de identificatie, controle en manipulatie van de mensheid door het regeringscentrum van de antichrist. (Geïmplanteerde) chips zijn een middel om het denken en voelen van de mensheid te beïnvloeden en te sturen. Normaal gesproken zouden mensen weerstand hebben tegen een overheid die hen een merkteken oplegt. Maar als dit merkteken heel nuttig zou zijn (bijvoorbeeld om makkelijker te kopen en verkopen) en de functionaliteit van de mensheid zodanig verbetert en waardevoller maakt dan het normale mens-zijn, dan zal men het aanbrengen van zo’n merkteken sneller accepteren. 

Een ondenkbare situatie? De Chinese overheid is op dit moment al bezig om een systeem – het ‘sociaal kredietsysteem’ - te ontwikkelen dat alle burgers van China evalueert en controleert qua gedrag en houding. Het systeem wil iedere burger een kwalificatie geven op een schaal van ‘betrouwbaar en eerlijk’ tot aan ‘geheel onbetrouwbaar en oneerlijk’. Daarvoor werkt men met rode, grijze en zwarte lijsten, van uiterst positief tot negatief, gebaseerd op een puntensysteem waarmee men gedragingen beoordeelt en noteert. Zo kun je negatieve punten krijgen als je je hond niet aangelijnd uitlaat, positieve of negatieve punten bij het wel of niet tijdig afrekenen en negatieve punten als je je lening niet op tijd afbetaalt. Verslaafden, ordeverstoorders en delinquenten zijn voorbeelden van negatieve beoordelingen en een ‘zwarte lijst’. Ook als kinderen hun bejaarde ouders niet verzorgen krijgen ze negatieve punten. Het label ‘onbetrouwbaren’ krijgen dan bijvoorbeeld de makers van nepprodukten, artsen die patiënten tillen bij de medicijnverkoop, militairen die baantjes verkopen en ambtenaren die hun superieuren voorliegen over productiecijfers om hun promotiekansen te verbeteren. Maar ook dissidenten, kritische journalisten, activistische advocaten, Tibetanen en Oeigoeren kunnen zo’n negatief label krijgen. De ‘betrouwbaren’ zijn daarentegen de ordentelijke, vaderlandslievende en de Communistische Partijgetrouwe burgers. Al deze gedragingen worden vervolgens door overheden en commerciële instanties in databases opgeslagen (bijvoorbeeld die van de internetfirma Alibaba). Vele diensten kunnen vervolgens die databases raadplegen als ze een zakelijk contact hebben met een Chinees burger. Zo krijgt dit systeem langzaam allerlei gevolgen voor het al dan niet toegang krijgen tot allerlei diensten voor de burgers in China. Zo krijgen kinderen op basis van ‘de lijsten’  bijvoorbeeld wel of geen toegang tot hoger onderwijs of privéscholen. En als je als onbetrouwbaar te boek staat, dan kan het gebeuren dat je kredietaanvraag wordt afgewezen.    

Op deze manier lijkt de invoering van een dergelijk ‘labeling-systeem’ onder onze ogen plaats te vinden. Uit dit voorbeeld kunnen we lijnen trekken naar de toekomst. Als de staat meer en meer gaat bepalen wie toegang tot het een en ander heeft en als de staat jouw gedrag en opvattingen gaat beoordelen, dan komen we heel dichtbij Openbaring 13 en wel het getal 666 voor al diegenen die de antichrist volgen en dus mogen kopen en verkopen.

8. Conclusie 


Laten we terughoudend  zijn om het transhumanisme over te nemen. We zouden daarmee de trend van de transhumane mens kunnen versterken, een trend die de geest van de antichrist bewerkt om zo uiteindelijk een artificiële, slaafse en gehoorzame mens te creëren. God verloste de mens volledig en geheel door Christus, Hij ‘repareerde’ de mens niet, zoals het transhumanisme voorstaat. Het is weer het ‘na-apen’ door de satan van de nieuwe mens in Christus met het door de geesten van de satan en de antichrist geïnspireerde transhumanisme. Het herschrijven van onze genetische code verandert het evenbeeld van God dat in ieder mens is geschapen. Ons beeld van God wordt bedorven door het veranderen via het transhumanisme, want daarmee zijn we uiteindelijk niet langer menselijke wezens. Als we zover gaan, zou God ons niet meer als een mens kunnen zien en verliezen we de hoop op de eeuwigheid: 

“..als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam” (Opb. 14:9, 10). 

Integendeel, wij vertrouwen alleen op God:

“Op U heb ik gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner moeder aan zijt Gij mijn helper. U geldt bestendig mijn lofzang” (Ps. 71:6).  

Naast de ethische dilemma’s - waar je alleen biddend om Gods wijsheid uit kunt komen - hopen we de technologische ontwikkelingen van het transhumanisme in een Bijbels perspectief van geprofeteerde ontwikkelingen in de eindtijd te hebben geplaatst.

 

Hybriden en Transhumanen
Lezing muziek - Handout
Lezing muziek - Audio 1
Lezing muziek - Audio 2
Lezing muziek - Audio 3
Intro Lezing Duurzaamheid
Lezing Occultisme
Lezing NLP