HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Boeddhisme


Het Boeddhisme

Voorwoord

Omdat het boeddhisme een belangrijke leverancier is van veel gedachten en verschijnselen die we in new age en nieuwe spiritualiteit aantreffen, willen we er op deze plaats aandacht aan besteden. Nadere bestudering toont ons een religie die in vergelijking met de praktijk van het christendom vaak te positief en vreedzaam wordt afgeschilderd. Slechts langzaam verschijnen er deukjes en scheurtjes in dat onterechte imago. Wat we bij ons aantreffen is meestal een vertekenende westerse versie van het oosterse boeddhisme. De laatstgenoemde stelt zware eisen aan haar beoefenaars en kent juist veel meer regels dan het als dogmatisch afgeschilderde christendom. We reageren hier niet tegen ongetwijfeld goedwillende individuele boeddhisten, maar op de onjuiste beelden die ons voorgehouden worden. We beginnen met een beknopte algemene beschrijving van het boeddhisme om vervolgens verder te gaan met een lezing die de voormalige boeddhist Martin Kamphuis in 2009 in Utrecht voor ons verzorgde.

Inleiding

Het boeddhisme, dat in de 5e eeuw v. Chr ontstond, is een non-theïstische religie (een religie zonder goden), die de laatste 100 jaar in het Westen steeds meer voet aan wal heeft gekregen. De opkomst van de new age beweging heeft daar mede aan bijgedragen. Doel van het boeddhisme is bevrijding van het lijden in de eigen verlichting, een gelukzalige toestand, die ook met leegte wordt beschreven. Voor de postmoderne mens, zonder relatie met de God van de Bijbel, vormt de denkwereld van deze wereldreligie een uitdaging: hoe kan ik me ontworstelen aan de kringloop van het bestaan, hoe kan ik van lijden verlost worden?
 
Historie

Siddharta Gautama, afkomstig uit het gebied van het huidige Nepal, wordt beschouwd als de stichter van het Boeddhisme. In de Sanskrietteksten worden de historische feiten nogal overwoekerd door legenden. Gautama stamde uit een adellijk geslacht. In zijn waarnemingen drongen de ellende en ijdelheid van het leven zich aan hem op. Hij verliet zijn vrouw en kind en zocht als rondzwervend en bedelende asceet de ware vrijheid. Hij kon pas gemoedsrust en bevrijding vinden toen hij na 49 dagen van meditatie, zittend onder een bodhi-boom tot het ware inzicht kwam: alle wensen afgestorven, het slechte ontvlucht: verlicht.

Het Boeddhisme is geen godsdienst, want het kent geen scheppende en verlossende God, zoals in de Bijbel wordt beschreven. Het is wel een religie in de zin van het streven naar een transcendent doel. Het is een ethisch atheïsme. De leer (dharma) van Boeddha was die van de 4 edele waarheden:

  1. De waarheid van het lijden: al het leven is lijden
  2.  

  3. De waarheid van de oorzaak van het lijden: die ligt in de begeerte, de lust.
  4.  

  5. De waarheid van het opheffen van het lijden: Boeddha zegt, dat ik me uit mijn begeerte, die door verlokkingen van de wereld gestimuleerd worden, moet terugtrekken (onthechten).
  6.  

  7. De waarheid van de weg die uit het lijden voert is het edele 8-voudige pad. Het gaat hierbij om het juiste begrip, de juiste gedachte, het juiste spreken, de juiste handelwijze, de juiste wijze van levensonderhoud, de juiste inspanning, de juiste houding van geest en de juiste concentratie (meditatie). Bij elke handeling moet je er heel goed op letten, dat het op een bepaalde manier gebeurt, want anders zal dat verkeerd op je karma uitwerken. Karma is de som van alle daden, ook die uit “vorige levens”. Het is iets beangstigends, omdat je nooit los kunt komen van verkeerd karma, schuld blijft staan. Je kunt wel proberen positief karma te ontwikkelen.

De 3 hoofdstromingen in het Boeddhisme zijn:

Theravada (oude leer) of Hina-yana ( klein voertuig/wiel) is de leer van de historische Boeddha, die 500 v. Chr. ontstond. Je hebt meerdere levens nodig om het nirwana te bereiken. Er zijn wel leraren, die zeggen wat je moet doen, maar je moet het zelf doen. Vandaar dat het een leer van zelfverlossing is. Zodra je opgegaan bent in het nirwana ben je niet meer beschikbaar voor anderen.

De Maha-yana (Groot voertuig/wiel) is een stroming die rond de geboorte van Jezus ontstond. Hier is wel hulp van buiten mogelijk, door goeroes die al verder op de weg zijn en door boeddha’s en boddisatva’s (verlichtende wezens onderweg naar boeddha-schap) uit andere sferen. Hier zien we de occulte wereld naar voren komen. In deze stroming wordt ernaar gestreefd om zelf een goeroe te worden die anderen helpt. Zo wordt de leer van Boeddha in een persoon verwerkelijkt en kan deze stroming als een leer van zelfverwerkelijking worden gezien.

Vajra-yana of Tantra-yana deze ontstond ongeveer 500 n. Chr. en wordt ook wel beschouwd als een verdere ontwikkeling van de Maha-yana.
Het is een snellere weg naar verlichting door niet alleen goeroes en onzichtbare wezens aan te roepen, maar ook om door identificatie met die wezens zelf een Boeddha-(goddelijk)wezen te worden. Daarom kan deze stroming een weg van zelfvergoddelijking worden genoemd.

De dalai lama, een vertegenwoordiger van de laatste stroming, wordt als een belichaming van de Boeddha van het mededogen, Chenrezig, of van Kalachakra (kala=tijd, chakra=wiel) gezien. Via meditatie kan door de kracht van die wezens invloed uitgeoefend worden in de wereld. Binnen het Tibetaanse boeddhisme, ook wel lamaïsme genoemd, zijn duidelijke machtsaspiraties herkenbaar, macht naar binnen en macht naar buiten. Het Tibetaanse boeddhisme nam veel magische en mystieke elementen van de oude animistische Bön religie in zich op en kent een omvangrijk pantheon van godheden en demonen.

De reden van de opkomst van de latere stromingen heeft te maken met de morele degeneratie van de mensheid, die de strenge leer van Boeddha niet meer kan uitvoeren. Daarom is de hulp van geestelijke wezens nodig. Bovendien wordt in tantra ook rituele seks gebruikt als een middel op de weg naar een veel snellere verlichting. Hier zien we samenhang met new age, waar men niet afkerig is van roesmiddelen als alcohol en drugs om de geestelijke wereld te betreden.

Gebieden en landen waar het Boeddhisme de meeste verspreiding heeft gevonden zijn Achter-Indië, de Himalaya, China en Japan. In dit laatste land treffen we ook Zen aan als een andere ontwikkeling binnen het Mahayana-boeddhisme. Zen is een levenswijze waarin gestreefd wordt naar plotseling inzicht, door uitschakeling van het logische denken. Om de geest in de meest gunstige toestand te brengen, worden alle dagelijkse handelingen, zoals eten en drinken volgens vastgestelde regels gedaan. Zen wordt in Nederland in meerdere RK kloosters beoefend.

De wereldbevolking telde in 2010 ca. 415 miljoen boeddhisten. In Nederland treffen we vooral Tibetaanse- en Zen-boeddhisten aan. Hun geschatte aantal van 65.000 blijft sterk achter bij hun maatschappelijke invloed. Het wordt afgeschilderd als harmonieus en vredevol. Maar is dat laatste ook werkelijk zo? In een volgend artikel zullen we door het valse beeld van de boeddhistische free-tibet lobby in het Westen prikken.

De dalai lama is het boegbeeld van het boeddhisme in deze tijd. Hij is immens populair en trekt in de gestalte van eenvoudige monnik als de christus van deze tijd door het Westen. Hij streeft naar het hoogste boeddhistische levensdoel: verlichting, boeddha, nirwana, leegte, absolute waarheid. Al het andere in deze wereld is relatief. Op tal van terreinen dringt de bijbehorende filosofie en spiritualiteit in de westerse maatschappij door, zoals in management (Deepak Chopra, “de ziel van het leiderschap”) en gezondheidszorg (mindfulness).Martin Kamphuis trok eind jaren 70 als avonturier de wereld rond, studeerde psychologie en reisde enkele malen naar India en Nepal. Hij liet zich onderwijzen door Tibetaanse lama’s  en werd praktiserend boeddhist. Vervolgens vestigde hij zich als alternatief therapeut met een rebirthing centrum op een woonboot in Amsterdam. Krampachtig werkend aan zijn boeddhistische idealen trok hij samen met zijn Duitse vriendin Elke opnieuw naar het Oosten. Op een wonderlijke manier raakten zij in Australië verzeild in een levendige kerkdienst en bekeerden zich tot het christelijke geloof. Zij vestigden zich daarna in Duitsland. Hun eerste boek werd onder de titel “Weg van Boeddha” ook in Nederland uitgegeven. U kunt dit boek bij ons bestellen.
Hieronder volgt de samenvatting van een lezing die hij in 2009 in Utrecht voor ons hield.


Beschouwing van het Tibetaanse Boeddhisme en de rol van de Dalai Lama in deze tijd. Vergelijkingen met het christelijk geloof

 

1. Geestelijk proces

Iemand die zijn geest opent voor het boeddhisme, reist als het ware buiten zijn grenzen, de geest opent zich dan voor andere sferen. Het onderwijs van een lama werkt in op de geest van de leerling. Men wordt a.h.w. gedoopt in de geest van het boeddhisme. Daardoor nemen zij dingen anders waar en ordenen die anders, namelijk in de zin van de boeddhistische leer. Boeddhist wordt je door je toevlucht te nemen tot Boeddha (het doel), de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha). In eerste instantie komt het boeddhisme tolerant over. Schijnbaar kun je alle dingen blijven doen. Men heeft geduld met de onrustige westerling. Hij krijgt het advies om te mediteren. Zo zal hij de rust vinden die ook een Boeddhabeeld uitstraalt. De eerste aanblik van het kruis bewerkt geen rust. Maar toen Jezus leefde en gedoopt werd kwam een stem uit de hemel, die zei: dit is mijn geliefde zoon. Het getuigenis van Jezus kwam dus uit de hemel, terwijl het getuigenis van Boeddha, zo zei hij bij zijn verlichting, uit de aarde kwam.

Boeddhisme is een religie die open staat voor andere culturen, het past zich aan bij de geloofswaarden die er al zijn. Westers boeddhisme is een zachte vorm van het oorspronkelijke uit het Oosten. Aanvankelijk combineren vele westerlingen hapjes religie, een beetje Jezus, een beetje Boeddha en een beetje andere oude en/of nieuwere religies. De lama ziet dit niet als een probleem voor de beginneling. Het boeddhisme lijkt heel tolerant te zijn. Men ziet andere religies als delen van de waarheid. De volledige waarheid heeft echter alleen het boeddhisme in pacht. Het doel van de menswording is de verlichting. Zij wil het licht van deze absolute waarheid laten schijnen.

De Bijbelse waarheid echter is die van Jezus, die zegt: “Ik ben de Waarheid” (Joh. 14:6) en Ik ben het Licht der wereld” (Joh. 8:12). De bekende Duitse monnik Anselm Grün, meer boeddhist dan christen, beweert: “Jezus belichaamt ook de wijsheid van Boeddha”. En in de voetbalsport omarmde Klinsmann toen hij trainer was van Bayern München het boeddhistische gedachtegoed door in de trainingsruimte boeddhabeelden op te stellen en zijn spelers mentale geestestraining aan te bieden voor een goede energiestroom.

De in pij gehulde, minzaam lachende dalai lama, een veel gevraagde spreker op internationale congressen, verklaarde: “Ik geloof vast in de kracht van de waarheid” Hij schrijft, hoe hij de Chinezen vergeeft en stelt zich voor, dat ze met lichtende energie worden aangestraald. Is dit vergeving, zoals God die bedoelt? Maar het fascineert wel. Mededogen, barmhartigheid, vergeving op de manier van visualiseren, waardoor licht naar die Chinese vijanden stroomt. Dat klinkt allemaal goed. Maar is het boeddhisme werkelijk zo vreedzaam als het lijkt?

Jezus roept op tot een bewuste beslissing: “Volg Mij”. Het boeddhisme ziet de hoogste staat van het mens-zijn in het zichzelf helemaal verliezen, in verlichting. Dat is de toestand van totale leegte. Daarin is niets meer, geen gevoel, geen waarneming en geen bewustzijn. Om deze persoonsloze toestand te bereiken wordt mededogen in die zin geoefend, dat je jezelf totaal opgeeft. In tegenstelling tot dat niet werkelijk deelhebben aan het lijden van anderen, betekent christelijke naastenliefde actieve bewogenheid met de naaste. In het boeddhisme gelden andere principes en andere motivaties. Het boeddhisme kent een wet, maar geen God, geen wetgever. Uiteindelijk ben je je eigen norm en maatstaf.

Het boeddhisme kent een voor ons bijzondere vorm van relativisme: doden van mensen kan een goede daad zijn. Zo zei een lama eens tegen Martin: “Hitler kan wel een bodhisattva (heilige) geweest zijn. Joden zijn door hem misschien wel bevrijd van hun trots en in een ander leven geïncarneerd in een boeddhistisch land”.

2. De waarheid

De toestand van verlichting wordt ook wel absolute waarheid genoemd en kan alleen door diepe meditatie bereikt worden. Hier in de wereld is alles relatief. De absolute waarheid kan volgens het tantra boeddhisme echter als een speerpunt in de relatieve wereld binnendringen in de vorm van bepaalde boeddhawezens. De kracht van deze waarheid komt uit de “verlichte sfeer” en is in feite occulte kracht. Omdat het boeddhisme geen God kent, heeft deze kracht niets met de Waarheid van God te maken.

3. Reïncarnatie en magie

Boeddhisten geloven in een oneindige kringloop van geboorte en opnieuw geboren worden. Je karma bepaalt hoe je wordt geboren, als mens, dier of helwezen.  Omdat je met elk woord en elke handeling karma creëert dat gevolgen heeft voor een volgend leven, moet je oppassen voor wat je doet of zegt. Om verlicht te worden moet een boeddhist zoveel mogelijk goede daden doen. De Bijbel leert niet, dat je door goede werken verlost kan worden en kent geen reïncarnatie.

In het Tibetaans boeddhisme treft men veel magie aan. Ondermeer het leviteren, het loskomen van de grond. De verbondenheid van de Dalai Lama met magie komt tot uitdrukking in het doorvoeren van inwijdingsrituelen, in de raadpleging van het staatsorakel, in het bouwen van stupa’s (boeddhistische heiligdommen), in het overal op de wereld laten leggen van mandala’s en door deelname aan het ingraven en afzinken van schatvazen.

4. Boodschap

Jezus Christus geeft zijn discipelen de opdracht om alle volken het evangelie te verkondigen en mensen tot Zijn discipelen te maken. De dalai lama echter wordt gezien als een kanaal voor onzichtbare boeddhawezens. Over geïnteresseerde holywoodsterren zei hij eenmaal: “Ik ben voor hen, wat zij denken, dat ik voor hen ben”. Daarmee bedoelt hij: “Als zij denken, dat ik een boeddha of god ben, dan krijgen ze ook een goddelijke, of boeddha-zegen”. De Dalai Lama wordt als hoogstaande bodhisattva gezien. Dat is een wezen dat zijn boeddha-schap nog uitstelt om andere wezens op weg daarheen te kunnen helpen. Het hele leven van de Dalai Lama is daarom per definitie zending. Boeddhisten hebben een uitgesproken zendingsbewustzijn, maar verkondigen op een heel andere manier dan christenen. Vaak door het uitoefenen van magie.

5. Meditatieve spiritualiteit

Bij de westerse begrippen contemplatie, overpeinzen, nadenken over en mijmeren is er sprake van volop bewustzijn. Men is wakker en waakzaam. Bij boeddhistisch mediteren echter gaat het erom bewustzijnsverandering te bewerkstelligen: een verlaagd bewustzijnsniveau en een verlaagd kritisch vermogen. Er is sprake van verzinken in, oplossen in het al of niets. In de zogenaamde leegheid is immers ook het bewustzijn verdwenen. Er is sprake van opheffing van dualiteit. De mystiek van Meester Eckhart valt te herkennen:
“Daarom vraag ik God, dat hij me aan God gelijk maakt, want mijn wezenlijk bestaan is boven God …”. Uit deze positie “boven God”, meent Eckhart zich als zijn eigen schepper te herkennen: “Ik was de oorzaak van mijzelf”. Met de eenheidservaring zonder een vorm van dualiteit blijft tenslotte noch de mens noch God over. Alles vloeit in elkaar over in een alles omvattende eenheid.

In de Bijbel gaat het niet om het zoeken van een eenheidservaring, maar om het ontmoeten van de Persoon van God. Daarbij kunnen we de dualiteit tussen ons en God niet opheffen. God is en blijft de schepper en wij Zijn schepsels. In de relatie met de Schepper gaat het in eerste instantie niet om een ervaring, maar veelmeer om communicatie. Het hoogste doel van het boeddhisme is bevrijd te zijn van lijden, te komen in een toestand zonder lijden. Jezus roept ons echter op Hem te volgen en bereid te zijn ons persoonlijke kruis op te nemen. Als Petrus Jezus adviseert zich niet te laten kruisigen, bestraft Deze hem met de woorden “ga weg satan!”

6. Wetenschap

Volgens het boeddhisme is het zichtbare niet reëel, maar illusie. Men gelooft, dat de eigenlijke realiteit een onzichtbare verlichtingsrealiteit achter de dingen is. De huidige wetenschap is  bijvoorbeeld bezig het achterland van de kwanten te onderzoeken. God mag hierin geen rol meer spelen. Daarom is in de moderne natuurwetenschappen het boeddhisme eerder een gesprekspartner dan het christendom. Boeddhisten kennen immers geen scheppergod. Men vermoedt nu achter de kwanten het boeddhistische doel van de leegte.  Ook wordt ook met geld van de Dalai Lama onderzoek gedaan naar hersenfrequenties bij diepe meditatie. De daarin optredende gammagolven kunnen een positieve, herstellende invloed op de hersenen hebben. Maar iets dat werkt is nog niet automatisch goed of van God afkomstig! Er zijn buiten het zicht van de Bijbel veel dingen die in eerste instantie een positieve werking hebben, maar geestelijk toch schadelijk zijn. Daarom waarschuwt Paulus de christenen: “Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is” (1 Kor. 2:12).

De Dalai Lama ontving in 2007 een eredoctoraat van de universiteit van Munster op het vakgebied van de chemie! De professoren hebben hier in de zin van de New Age beweging gehandeld. Marilyn Ferguson (auteur van het baanbrekende new age boek De aquarius samenzwering) beweerde al: “Bij de grote, onomkeerbare verandering die als een aardbeving op ons af komt ... gaat het om een nieuwe geest. Een opzienbarende, nieuwe kijk op de wereld begint, die baanbrekende wetenschappelijke bevindingen en inzichten van het oudste menselijk gedachtegoed omvat”

De kernvraag is: bestaat er een persoonlijke God, die mij liefheeft en met wie ik spreken kan? Of gaat het om een onpersoonlijke kracht, die in alle dingen is, die ter beschikking staat en geen eigen normen heeft, waardoor de mens zichzelf tot god ontwikkelt, of zich in het nirwana kan oplossen?

7. Vrede

‘Kalachakra staat voor wereldvrede’.
Het Tibetaanse boeddhisme maakt ook aanspraak op wereldheerschappij. Daartoe dient een leersysteem vol van alchemie en magie, het Kalachakra-Tantra. De tekst van dit systeem verkondigt dat ondermeer Adam, Henoch, Abraham, Jezus en Mohammed tot de familie van demonische slangen behoren. Dat toont een basisvijandschap tegen alle monotheïstische religies. Met de uitspraak ‘Kalachakra voor wereldvrede’ bedoelt de Dalai Lama dat het pas vrede zal zijn als de monotheïstische godsdiensten zijn uitgeroeid. Dit zijn zaken die niet in het Westen bekend zijn.


De Bijbel spreekt van een belangrijker vrede, namelijk de vrede met God: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.” (Rom. 5:1).

8. De wet

De vijf grote geboden van het boeddhisme zijn: niet doden, niet stelen, niet echtbreken, niet liegen en geen bedwelmende middelen gebruiken. In de Bijbel heeft God de geboden gegeven, maar in het boeddhisme is sprake van een wet zonder wetgever. Monniken en nonnen hebben veel geboden te houden. Bij verdergaande geloften, zoals de boddhisattva-gelofte, zijn meer dan 600 regels na te leven. Omdat er geen wetgever is als uitwendige maatstaf, zijn regels niet absoluut zoals blijkt uit een uitspraak van de Dalai Lama: “Lieg nooit, tenzij je door leugens iemand kan helpen …”.

9. Tenslotte

Bij nader onderzoek blijkt de vredelievende uitstraling van de lachende Dalai Lama bedrieglijke schijn te zijn. Occulte rituelen met perverse offers en magische seksuele oefeningen tonen een onzichtbare realiteit, die door boeddhisten als waarheid wordt beschouwd. Door het leggen van zandmandala’s (dit zullen we in een volgend artikel behandelen), het bouwen van Stupa’s en het houden van inwijdingsrituelen wordt deze occulte realiteit ook in de westerse wereld doorgezet. Het belangrijkste dat we echter moeten weten is, dat verlichting of boeddha een toestand is zonder God. Boeddhisten kennen geen schepper- en verlossergod, zei de dalai lama bij een conferentie met christenen. Hij waarschuwt daarom zelf voor mensen die zich boeddhistisch christelijk noemen.

De relaties van de jonge dalai lama met Mao Tse-tung, en later met (ex) SS’ers en neofascisten, met de Japanse gifgasgoeroe Shoko Asaha en de Shugden affaire tonen een duistere actualiteit, die zich niet beperkt tot de theorie van het Tibetaans boeddhisme. Ook het vernietigen van zandmandala’s (wat in een volgend artikel behandeld zal worden) is meer dan een culturele of kunstzinnige rariteit. De vriendelijke glimlach van “zijne heiligheid” de Dalai Lama, hoogste gezaghebber, staatshoofd en god in één persoon, lijkt de westerling meer te bekoren dan de gruwelijke werkelijkheid van de tantrische Kalachakra, de methode om nog in dit leven, mede door seksuele perversiteiten tot verlichting te komen. Is dit de man die tolerantie en vrede nastreeft? Die geesten en demonen op andersdenkenden afstuurt? Verdiende hij de Nobelprijs voor de vrede?

In het boek Buddhismus auf dem Weg zur Macht  (ISBN 3-9808634-0-9) waarvan nog geen Nederlandse vertaling bestaat beschrijft het echtpaar Kamphuis de achtergronden van het boeddhisme en waarom deze religie in het Westen zo makkelijk ingang vindt.

Verpakt in exotische folklore en rituelen wordt in het Westen feitelijk een magische bezetting en wegbereiding voor de “lamaïstische dharma” uitgevoerd. Zelfs in universiteiten, kerken en kathedralen.


 

Lijst van boeddhistische termen


Afbeelding 1:  Bodhi-boom in Bodhgaya
                2:  Zenruimte in een Nederlands klooster
                3:  De dalai lama in een karakteristieke houding
                4:  Medium van het staatsorakel van de Tibetanen

 

In een volgend artikel gaan we ondermeer in op de valse beelden van het boeddhisme zoals de dalai lama die in het Westen verspreidt. Klopt het beeld van Tibet als het harmonische, vredelievende boeddhistische paradijs Shangri-La? Is de dalai lama pacifistisch? Wat zocht Hitler in Tibet? Bedrijft het boeddhisme werkelijk geen zending? Waarom slaat het Tibetaanse boeddhisme zo aan in Duitsland? De macht van de Tibet Lobby.
Ondertussen kunt u wellicht alvast een oogje op onderstaande websites en artikelen werpen:


http://www.gateway-ev.de/home/home_nl.asp.
De website Gateway van Martin en Elke Kamphuis. Voor een lezing of een andere vorm van onderricht kunt u rechtstreeks of via ons een afspraak maken.

http://www.eunacom.net/DalaiLama_E.htm
Lees over de doodsbedreiging aan Colin Goldner naar aanleiding van zijn boek Dalai Lama –Fall eines Gottkönigs

http://www.trimondi.de/deba.ne.html
Het werk van Viktor en Viktoria Röttgen, die een tijdlang in het kamp van de dalai lama verkeerden, heeft een storm van kritiek door boeddhisten en oecumenische theologen opgeroepen, bijna altijd over bijzaken, nooit op de inhoudelijke kant van zijn boeken en website.

http://www.trimondi.de/SDLE/Index.htm
Het boek “Der Schatten des Dalai Lama” (De schaduw van de Dalai Lama) staat in de Engelse taal integraal op het internet.


Critical links to Lamaïsme
Blijkbaar ongaat het Nederland dat het Tibetaanse boeddhisme en de de Dalai Lama wereldwijd onder stevige kritiek liggen (en niet alleen uit China dus). Er verschijnen barsten in het tot voor kort vlekkeloze bastion. Bij Critical Links leest u ondermeer citaten van de dalai lama over homosexualiteit en over Nechung, het nationale orakel van Tibet. U neemt er kennis van misbruik van vrouwelijke sexuele energie, u vindt er informatie over Tibetaanse soldaten die voor India streden bij Chittagong en ook het tempeloproer van de Sikhs in Amritsar neersloegen ..... en over heel veel meer.

Critical links stelt: "The time is over Tibetan Buddhism could argue that in difference to other religions it has always been peaceful, compassionate and non-violent." 

                                                                                © Stichting Sense 2011Yoga, verklaard voor christenen
Bob van Dijk over spirituele zoekers
NLP gewogen en te licht bevonden
Boeddhisme
Oefenpagina