HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Yoga, verklaard voor christenen


 

YOGA, feiten en achtergronden

Een vraag die me regelmatig gesteld wordt is: "valt het christelijke geloof met yoga te combineren?". Na mijn negatieve antwoord met verduidelijking, volgt dan vaak de tegenwerping: "Ja, maar mijn yogales is alleen maar een soort gymnastiek". Die mogelijkheid wil ik niet helemaal uitsluiten, maar nagenoeg altijd komt na een paar lessen de achterliggende filosofie uit de mouw. Eerst nog voorzichtig gedoseerd, later als de gewenning toeslaat, steeds meer geïntegreerd in de lessen en oefeningen. Daarnaar gevraagd, zullen ook Indiase yogi u verklaren dat ontkoppeling van yoga van hindoeïsme niet mogelijk is.
Om het bovenstaande toe te lichten, wil ik met u op pad gaan om het wezen van yoga vanuit christelijke oogpunten te bezien.
 

WAT IS YOGA?

Echte Yoga is kortgezegd een methode om door middel van oefeningen en (oosterse) meditatie tot een staat van bewustzijn te komen die verlichting wordt genoemd.

Ik waag me niet aan een definitie van verlichting, het moet begrijpelijk blijven. Maar het is zo ongeveer enerzijds een toestand van volmaakt inzicht, waarbij men één wordt met alles om zich heen, anderzijds is het gelijktijdig ook complete leegte met inbegrip van identiteitsverlies.

De technieken en meditatievormen op dit pad naar verlichting kunnen je in contact brengen met kosmische machten en krachten. Zeer begeerde nevenverschijnselen, vaak zelfs de beoogde doelen zijn PARANORMALE VERMOGENS.

De namen zijn anders, maar in wezen handelt het om de oude Babylon religie, die naar Egypte en India uitwaaierde.

Wat voor christenen occult handelen inhoudt, namelijk buiten God (Vader, Zoon, Heilige Geest) om de geestelijke wereld binnengaan, wordt bij yoga gepresenteerd als iets normaals.

YOGA LIGT IN HET HART VAN HET HINDOEÏSME

Yoga is de weg naar God ! De vraag is dan naar welke god of goden ?

Er is sterke discipline en hard werken voor nodig om god te bereiken. Dat lukt je niet in één leven, dus is REÏNCARNATIE een vereiste.

In een oud Hindi geschrift, de Bhagavad Gita is het doel: EENHEID MET GOD. Een ander oud geschrift, de Upanishaden, drukt het nog kernachtiger uit: "aham asmi brahman" dit is: “IK BEN GOD”
Dat houdt dus identificatie met God in.

Dit ademt dezelfde geest als weergegeven in het Bijbelboek Jesaja 14, waarin Lucifer ( in de Bijbel ook wel Satan genoemd) zegt: “ik wil opstijgen boven de wolken en mij gelijkstellen aan de Allerhoogste”

MAAR GAAT HET WEL OM GOD?

Het doel van de klassieke (Patanjali) yoga is niet de relatie met god, maar opgaan in een roes, het gaat om het hoogste eigen bewustzijn, om zelfverwerkelijking.

In de ogen van een christen is dit eigenmachtige religiositeit, alsof je door eigen inspanningen God zou kunnen bereiken.

In Nederland hebben we meestal te maken met HATHA YOGA die ondermeer uit lichamelijke- en ademhalingsoefeningen bestaat. Het doel van deze yoga was: onsterfelijkheid bereiken. Dat vergde een dagtaak, dus moesten anderen in jouw onderhoud voorzien. In India is Hatha Yoga een onderdeel van de Rajayoga (de koninklijke yoga). De fasen daarvan zijn:

1.    Ethische voorbereiding, onderdeel daarvan is naastenliefde, maar die verschilt wel van de zichzelf opofferende christelijke naastenliefde. Het gaat bij deze yoga veelmeer om een prestatie met het doel om zelf op een hoger plan te komen.

2.    de oefeningen

3.    het ten gevolge van punten 1 en 2 beter kunnen mediteren

Deze yoga maakt je immobiel, het gaat niet om verbetering van het fysieke leven, maar om een GEESTELIJK MENS te worden, om uit te stijgen boven het natuurlijke leven. Je leert daarbij ondermeer om je eigen gedachten uit te schakelen waardoor je in trance geraakt en meent op te gaan in een hoge staat.

MANTRA

Één van de gebruikte technieken is meditatie met behulp van een mantra, dat is een voortdurend herhaald geestelijk geladen woord of klank, dat dient als een voertuig waardoor de geestelijke wereld kan worden betreden. Zaak is daarbij wel, dat door de gewijzigde bewustzijnstoestand waarmee het gepaard gaat, ook de filters van je onderscheidingsvermogen niet meer functioneren, je bescherming in de geestelijke wereld valt weg. Zelf heb ik daar hoogst onaangename ervaringen mee opgedaan. Vergelijk het met hypnose, daarbij kan ook gesleuteld worden aan je geest.

ERVARINGEN EN WAARNEMINGEN

Yoga oefeningen en mantra’s kunnen niet van deze religie losgemaakt worden, maar je raakt er zelf wel door geïsoleerd, van de realiteit. Werkend aan- en voor jezelf ben je steeds meer tijd aan oefeningen en meditaties kwijt. Oud-beoefenaren spreken over een onweerstaanbare drang (verslaving of bezetting?).

De hindoegoden, bijvoorbeeld Shiva, de god der yogi, hebben een ambivalent karakter, d.w.z. kunnen naar twee kanten werken, enerzijds voorspoed, anderzijds verwoesting. De werking van yoga is daaraan inherent. Er ligt een duidelijke  parallel met het optreden van satan, die je ook goede dingen voorschotelt als je hem maar wilt aanbidden, denk aan Jezus bij de ver­zoekingen in de woestijn. In India zwerven veel monniken rond, die ten gevolge van yoga oefeningen krankzinnig zijn geworden en daardoor nota bene extra aanzien ge­nieten. Hebben zij teveel kosmische energie opgenomen? Of zoveel van hun eigen geest prijsgegeven, dat er in hen ruimte voor andere geesten ontstond? En wat moet je dan denken van de daarbij opgewekte paranormale vermogens?

DE ROES EN DE VREDE VAN YOGA

Sri Aurobindo, één van de bekendste goeroes van de 20e eeuw en een grondlegger van de New Age Beweging, verbleef vierentwintig jaar in een kamer, zonder deze te verlaten. Jaren na zijn overlijden betrad de Nederlandse Martie Dieperink, die een jaar in zijn nagelaten ashram verbleef, deze kamer en voelde een verlammende vrede die als een groot blok steen op haar viel. Yoga maakt je immobiel, je doet daarbij ook afstand van je eigen gevoelens. Een belangrijk geschrift als de Bhagavad Gita raadt het hebben van emoties af, die werken remmend op je onthechting van het aardse bestaan. Maar als je je gedachten uitschakelt en je geest prijsgeeft, dan kom je in een roes terecht, net als bij drugs.

Friedrich von Weiszaecker - initiatiefnemer van het Conciliair Proces binnen de oecumenische beweging - kreeg zijn diepste geestelijke ervaring bij de kluis van een goeroe. En Sai Baba, een bekende goeroe, die in 2000 wegens bedrog en pedofilie door de mand viel, had zoveel door yoga opgewekte zielskracht, dat mensen in zijn omgeving spontaan in tranen uitbarstten en een enorme liefde voelden.

ECHTE VREDE KOMT VAN GOD

Echte vrede kan alleen ontstaan door met God verzoende mensen, die daardoor vrede als een niet door henzelf bewerkt geschenk in hun hart krijgen en van daaruit onbaatzuchtig handelen. De vrede van yoga is door technieken bewerkte (schijn)vrede, die de Bijbel  'dode werken' noemt. Voor christenen loopt de verzoening met God uitsluitend via het Kruisoffer van Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven.

De VREDE VAN DE HEILIGE GEEST van GOD berooft je niet van je gevoelens, gedachten en identiteit. Christenen worden dan ook niet tot passiviteit opgeroepen, maar tot actieve medestrijders van God. De Heilige Geest tast ons EGO niet aan, maar bouwt ons op tot dragers van Gods beeld. Ons EGOÏSME zal in een levenslang proces worden afgebroken. New Age en oosterse religies doen juist een beroep op de ontwikkeling van het “Zelf” en staan hierin haaks op het christendom.

SPANNINGEN


Na de roes van de yoga komt de kater:

Ex-Yogi verklaren dat de ontspanning niet echt is, maar een soort van trance of hypnose, waarbij de banden met- en de persoon van de leraar van invloed zijn.

Ex-yogaleraren konden zich tijdens een ontspanningsweekend van de christelijke Stichting Promise, niet echt ontspannen. Zij konden hun ontspanning alleen bereiken door middel van door new age en moderne psychotherapie gepromote technieken zoals visualisatie en suggestie, dus door zelfbedrog van de geest: denken dat je ontspannen bent.

In nieuwe stromingen, waaronder ook de charismatisch christelijke, hoort men soms zeggen “de Geest brengt ons verder dan het Woord”, waarbij geest dan wordt verward met gevoel. Persoonlijk gevoel kan echter nooit worden gelijkgesteld aan de objectieve Waarheid.

“WAT IK ERVAAR IS DE WAARHEID” ?

TM-Goeroe Maharishi en vele anderen zeiden: "de werkelijkheid is een projectie van jezelf". (dus ook: ik sluit mijn ogen, zie hem niet meer, denk niet meer aan hem, dus hij bestaat niet). Maar dat is toch onzinnige logica! Natuurlijk is menselijke waarneming vaak persoonlijk gekleurd, maar dat is dan wel heel iets anders dan het bovenstaande.

In deze postmoderne tijd zijn veel mensen op zoek naar geestelijke ervaringen, die zij laten prevaleren boven het Woord van God, het gevolg daarvan is loslaten van het Woord. Maar zo kom je in New Age terecht! Beproef toch de geesten, want je kunt bij de verkeerde ervaringen uitkomen! Zelf raakte ik daardoor in complete ontreddering. In de Bijbel staat NIET onderzoek alles, maar TOETST alles en behoudt het goede. De toetssteen is de Bijbel!

ANDER GODSBEELD

Als je gelooft in de God van de Bijbel en yoga gaat beoefenen, dan zal je geloof daaronder gaan lijden, je gaat de gemeenschap met God verliezen en een ander soort vrede voelen. Satan kan je dat soort gevoelens geven: God wel beleven, maar Hem niet aanbidden. Je zoekt niet meer naar de God die buiten je is, maar naar het goddelijke in jezelf, je krijgt een ander godsbeeld. Daarnaast staat in de neo-hindoeistische hiërarchie van de grote geestelijke meesters Jezus op een lage plaats genoteerd.
Yogi’s accepteren de BIJBELSE JEZUS NIET, zij zien zichzelf als goddelijke verlossers!

De babylonreligie en het hindoeïsme staan bol van magie, occultisme en manipulatie van de geest. De yogi is uit op aanzien en bewondering. In
Handelingen 8 verhaalt de Bijbel over een dergelijke yogi genaamd Simon de tovenaar: "en hij beweerde van zichzelf, dat hij iets groots was; en allen, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden: deze is wat genoemd wordt de grote kracht gods, omdat hij hen reeds lange tijd door toverijen verbijsterd had". Een dergelijke hoogmoed vindt men ook terug in onderstaande Bijbelteksten:

Je zult als God zijn ( Gen. 3:5 )

Laten WIJ ons een naam maken ( Gen. 11:4 )

Ik (Babel) wil mij aan God gelijkstellen ( Jes. 14:14)

Ik (Babel) ben het en niemand anders ( Jes. 47:11)

Zie de resultaten van zulke hoogmoed terug in de samenleving van India: grote klassenverschillen, onmatigheid, de minderwaardigheid van vrouwen, het voortdurend gunstig stemmen van de goden (offers), dag in dag uit werken voor je zaligheid, vastzitten in het deprimerende rad der wedergeboorte (de reïncarnatie), negatief karma dat altijd aan je blijft kleven. En als je dan eindelijk na vele levens het nirwana (de hemel) bereikt hebt, dan los je op in het goddelijke en ben je alles van je identiteit weer kwijt! Wat is de zin daarvan?

Yoga oefeningen vormen een brug naar de rampzalige misleiding in Genesis 3. Verder raad ik de propagandisten van dit gedachtegoed aan om kennis te nemen van de inhoud van het door V.S. Naipaul (Nobelprijswinnaar) geschreven boek India: A Wounded Civilization (ISBN13 9781400030750)

ZONNEGROET IN DE BIJBEL

Ik wil u nog meenemen naar het bijbelhoofdstuk Ezechiël 8. Die tekst bevat een aantal beschrijvingen van gruwelen die Gods volk doet. Er zitten opvallende overeenkomsten in met wat er in onze tijd gebeurt onder de noemer new age en yoga: De dingen worden eerst anders voorgesteld dan ze zijn, er wordt geen open kaart gespeeld. Stapsgewijs wordt je verder die sfeer binnen­gezogen. Dingen kunnen dan wel nieuw en spannend lijken, maar als we kritisch onderscheiden, blijkt het gewoon de oude koek te zijn waarvan God in Zijn Woord zegt, dat we ons er niet mee moeten inlaten. Veel yogasessies beginnen met de zonnegroet die in vers 16 beschreven wordt. Daar wordt de zon tot een afgod gemaakt en aanbeden in plaats van de Schepper die rechtmatig de eer voor Zijn schepping toekomt.


Het hindoeïsme kenmerkt zich door andere gods-, mens-, wereld- en tijdsbeelden en kent een andere verlossingsweg dan het christendom. De verschillen zijn cruciaal en niet weg te poetsen.


Jan van DIJL, 1992 / rev.3, december 2012

Een aantal feiten ben ik schatplichtig aan de lezing van drs. Martie Dieperink over New Age op het CPB in Zeist in juni 1988.

 

Literatuur:

1.   De opmars van het hindoeïsme, M. Dieperink, Brochure 32 pagina’s, ISBN 90 6398 438 3, Stark Texel 1988

2.   Jezus of de goeroe, M. Dieperink, ISBN 9789024227068 Kok Kampen, 1985

3.   De goeroe is dood,(ex-goeroe) Rabinddhath R. Maharaj, ISBN 90 324 9503 8, IBB Culemborg 1981

4.    God of de goeroes, R.D Clements (vertaling P. van Kampen), ISBN 906067183X, Gideon 1976
Yoga, verklaard voor christenen
Bob van Dijk over spirituele zoekers
Wat drijft de islamisten
NLP gewogen en te licht bevonden
Boeddhisme
Oefenpagina